Pro investory

Jako investor můžete do naší firmy investovat následujícími způsoby:

Akcionář

Jako akcionář jste spolumajitelem firmy a máte tak možnost ovlivňovat její chod a uplatňovat veškerá akcionářská práva. Abyste se stal/a majitelem/majitelkou akcií, je nutné se zapsat do listiny upisovatelů. Po zaplacení ceny za akcie obdržíte kromě jiných dokumentů, příslušný počet listinných akcií, které znějí na Vaše jméno. Jedna akcie se prodává za 10.000 Kč. Akcii můžete kdykoliv prodat s tím, že je nutné pouze informovat statutárního ředitele, který má v tomto případě předkupní právo. Pokud jej neuplatní, můžete akcii prodat komukoliv. Pokud budete mít zájem, můžeme oslovit naše akcionáře, zda by o Vaši akcii neměli zájem. Ovlivňovat chod firmy kromě valné hromady, můžete prostřednictvím svých námětů, můžete se i aktivně zapojit do našeho podnikání a mít tak kromě příjmu z akcií i další příjem z konkrétní činnosti, na které bychom se dohodli.

Jako akcionář dostanete svůj zisk z akcie ve formě dividendy, jejíž výši odsouhlasí valná hromada. Pokud se týká výše zisku, který by měla firma vytvářet, tak na základě zkušeností z realitní činnosti se dá hovořit o zisku cca 35% před zdaněním.

Předpokládaný ekonomický vývoj: 

Finanční zdroje získané úpisem akcií nebudou jediné zdroje, která budou financovat firemní aktivity. Po vyprodání akcií předpokládáme vydání dluhopisů v objemu 25 mil. Kč. Tyto dva zdroje (akcie + dluhopisy) by měly sloužit jako disponibilní firemní hotovost pro provedení rychlých nákupů nemovitostí.

Dále prakticky již v průběhu upisování akcií i prodeje dluhopisů budeme mít zájem o zajištěné věřitele, tedy takové, kteří půjčí naší společnosti na základě úvěrové a zástavní smlouvy ke konkrétní nemovitosti.

Všechny tyto uvedené zdroje nám zabezpečí finanční krytí k zajištění celkového obratu firmy. Vzhledem k tomu, že obchody z nemovitostmi, které budeme provádět, přináší ziskovost cca 35-40% ze zdrojů, které jsou k dispozici, lze očekávat, že i po výplatě dividendy (počítáme s dividendou 10% ročně z jmenovité hodnoty akcie), bude zisk takový, který umožní jeho reinvestování i po splnění všech daňových povinností.

Na základě vysokého obratu a dobré ziskovosti  v obchodech s nemovitostmi, s reinvestováním části zisku spolu s rozšířením aktivit o nákup ziskových firem poté, co vyčerpáme limity v obchodech s nemovitostmí, lze uvažovat o tom, že za cca 10 let by hodnota akcie měla být desetinásobná oproti původní nominální hodnotě. Hodnota akcie v této době bude jednak v majetku a jednak v hotovosti. V tento moment, pokud valná hromada akcionářů nerozhodne jinak, se může zisk vyplácet celý. Pokud by to tak bylo, tak na základě ukazatelů by dividenda byla cca 25-30.000 Kč na jednu akcii, tedy 2,5 - 3 násobek její původní nominální hodnoty. Z jedné akcie původně za 10.000 máte hodnotu 100.000 Kč a dividendu 25 - 30.000 Kč. Na základě množství zakoupených akcií můžete získat menší či větší pasivní příjem.

Kromě toho můžete kdykoliv akcii zpeněžit jejím prodejem.

Výhody: Možnost ovlivňování chodu firmy, vyšší profit na základě výplaty dividendy nebo růstu hodnoty ceny akcie. Vaše peníze jsou zajištěny veškerým majetkem firmy.

Nevýhody: V případě nevytvoření zisku neobdržíte dividendu, výplata dividendy 1 x ročně.

Zajištěný věřitel

Pro profinancování realitních obchodů nám můžete poskytnout úvěr zajištěný konkrétní nemovitostí. Vaše peníze tak budou zajištěny zástavním právem na konkrétní nemovitost. Úrok, který nabízíme, je 6% p.a. a bude splatný, stejně jako jistina úvěru, vždy při ukončení obchodního případu, nejdéle však do jednoho roku. Obchodní případy trvají obvykle od 2 do 6 měsíců. Tato možnost je ideální pro někoho, kdo se nechce vázat jako u akcie, i když ta se dá prodat a dále pro toho, kdo chce mít jistotu výnosu, i když menšího, než u akcie.

Výhody: Peníze jsou zajištěny konkrétní nemovitostí, výnos je rovněž pevně dán stejně jako splatnost jistiny

Nevýhody: Nižší výnos než u akcie. Nemáte možnost ovlivňovat naši činnost.