Výzva k úpisu akcií

KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

H.M.C. INVEST a.s.

se sídlem Olomouc, Krapkova 1159/3, PSČ: 779 00, IČ: 067 50 427, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 23188.

Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl dne 27. 04. 2018 o zvýšení základního kapitálu kapitálové společnosti H.M.C. INVEST a.s. se sídlem Olomouc, Krapkova 1159/3, PSČ: 779 00, IČ: 067 50 427, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 23188, a to o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých).

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2000 ks (slovy: dva tisíce kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, které budou vydány v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Všechny nově upisované akcie Společnosti, které jsou upisovány bez využití přednostního práva, nebudou nabídnuty určeným zájemcům, ani nebudou upsány dohodou akcionářů.

Stanovuje se upisovací lhůta v délce dvou /2/ let ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, emisní kurs každé akcie je stanoven na částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu /1/ nově upisovanou akcii. Emisní kurz nově upisované akcie je tedy roven její jmenovité hodnotě akcie.

Jediný akcionář se vzdal svého práva na předností úpis akcií a to dle § 490 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích (dále též jen "ZOK")).

  • Veškeré nově upisované akcie je možno upsat takto:
  • Nově upisované akcie lze upsat ve lhůtě dvou /2/ let ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, tedy ode dne 27. 04. 2018.
  • Nově upisované akcie lze upsat ve lhůtě dvou /2/ let ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, tedy ode dne 27. 04. 2018.
  • K upisování bude docházet buď v sídle Společnosti umístěného v na adrese Olomouc, Krapkova 1159/3, PSČ: 779 00, a to v pracovní dny od 8:00 do 20:00, popřípadě kdykoliv po telefonické domluvě, nebo po vzájemné dohodě na místě určeném mezi Společností a novým ve smluveném čase;

c) Upisování může být provedeno i elektronicky, přičemž musí právní jednání upisovatele splňovat požadavky kladené na právní jednání učiněné elektronickými prostředky podle § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen "OZ"), a to včetně elektronického podpisu dle 561 odst. 1 věty druhé OZ;

d) Upisování se mohou účastnit pouze osoby starší 18-ti let, jež nejsou omezeni ve svéprávnosti.

  • Emisní kurs každé akcie je stanoven na částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu /1/ nově upisovanou akcii. Emisní kurz nově upisované akcie je tedy roven její jmenovité hodnotě akcie. Emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem na účet Společnosti vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu 2801427070/2010.

Výzva k úpisu byla zaslána akcionářům na adresu jejich bydliště, uvedeném v seznamu akcionářů, a současně Společnost uveřejnila výzvu k úpisu na svých internetových stránkách www. hmcinvest.cz

V Olomouci dne 30.dubna 2018


                                                        Mgr. Marek  Hladný 

                                                             statutární ředitel H.M.C. INVEST a.s.